ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 - De prijs
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 13 - Betaling
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling
ARTIKEL 15 - Geschillen
ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 17 - Carwrap  en ramen tinten specifieke voorwaarden en condities

Klik hier om een pdf versie van onze voorwaarden te downloaden.


ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: Stickerland Rosmalen B.V.
Vestigingsadres: Vinkenveld 7, 5249 JN Rosmalen
Telefoonnummer: 073 - 711 00 90 (ma-vrij)
E-mailadres: info@stickerland
KvK-nummer: 78421241
Btw-identificatienummer: NL8613.87.181.B01

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
- daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Voor artikelen waarvoor het recht van retour van toepassing is (bv producten die niet conform uw wensen gemaakt zijn) geldt een zichttermijn van 14 dagen. Daardoor heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Stickerland zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stickerland geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht moet u vooraf contact met ons opnemen via het online formulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die op speciale bestelling voor de consument geproduceerd worden;
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
4. Indien u een zakelijke aankoop via deze website doet (een opgave van een bedrijfsnaam of btw-nummer is een zakelijke aankoop) hanteren wij de Nederlandse voorwaarden voor een zakelijke aankoop waarbij het herroepingsrecht niet van toepassing is.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Aankopen bij Stickerland binnen de EU zijn altijd belast met het in Nederland geldende btw tarief. U gaat akkoord met een bestelling inclusief btw. Stickerland levert niet met btw verlegd of 0% btw tarieven tenzij vooraf overeengekomen. Bedrijven buiten Nederland, binnen de EU, dienen de berekende btw in hun eigen administratie op te voeren.

 

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hierbij geldt de track en trace status van de betreffende levering als bindende bezorgstatus.
7. U dient een vermist poststuk met bestemming in Nederland en de Europese Unie binnen 30 kalenderdagen (voor PostNL- en DHL-zendingen) na de verzenddatum die u via de mail ontvangen heeft aan ons te melden. Meldingen die deze termijn overschrijden kunnen we niet in behandeling nemen.

 

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.
9. In geval dat voor een bepaalde werkopdracht een aanbetaling is afgesproken zal deze aanbetaling nooit hoger zijn dan 50% van het totaalbedrag.
10. In geval dat een aanbetaling door Koper gedaan is, is deze definitief. De aanbetaling kan niet meer terug gevorderd worden indien de Koper achteraf van de aankoop / afspraak af wenst te zien.

 

ARTIKEL 13 - BETALING
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
8. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@stickerland.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.ARTIKEL 17 - CARWRAP & PPF SPECIFIEKE VOORWAARDEN EN CONDITIES
1. Bij aanlevering / inleveren van de auto dient deze vrij van vuil te zijn en recent te zijn gewassen. 
Eventuele ernstige vervuilingen die wij achteraf moeten en kunnen verwijderen zullen wij in rekening brengen op basis van uurtarief en verbruikte materialen.
2. Alle (minuscule) schade reeds aanwezig op de auto en lak kunnen ervoor zorgen dat de wrap of PPF montage niet 100% vlekkeloos is. Dit kunnen wij tijdens montage niet oplossen en deze pitjes, puntjes en spots kunnen daardoor (minimaal)zichtbaar zijn in of door de wrapfolie of PPF folie. Dit valt onder de eigenschappen van deze werkzaamheden.
3. Bij auto's ouder dan 3 jaar en / of herstelde schade kunnen wij geen garanties op de hechting geven
4. Wij geven geen garanties op de verwijdering van de door ons geplaatste wrap. We kunnen niet in of onder de aangebrachte laklaag kijken om te zien of deze deugdelijk is aangebracht.
5. Offertes uitgebracht op voertuigen die wij niet vooraf gezien hebben, zijn gebaseerd op de door u doorgegeven data die wij vergelijken met foto's op internet van vergelijkbare voertuigen. Indien uw auto achteraf toch anders blijkt te zijn, kunnen wij de meerkosten die dit met zich meebrengt in rekening brengen.
6. Wij wrappen niet op (zichtbaar of onzichtbare) loslatende, roestige of loszittende lakdelen. Mocht uw voertuig deze hebben, dan breken wij onze werkzaamheden af en brengen u de tot dan toe gemaakte kosten in rekening. Slecht hechtende (blanke) lak is vaak niet vooraf te zien en kan tijdens het wrappen zichtbaar worden. Komen wij dit tegen breken wij onze werkzaamheden af en de eventueel ontstane schade door loslaten van deze (blanke) lakdelen vallen niet onder onze verantwoordelijkheden.
7. Alle eventueel op het voertuig aanwezige schade zoals deukjes, krasjes, steenslag, loszittende delen, roest en dergelijke zijn zoals ze zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade door het wrappen / tinten over, door of langs deze delen.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor reeds aanwezige (on)zichtbare schade aan of op het voertuig.
9. Door het wrappen van voertuigen en beplatingen zou het kunnen voorkomen dat de montage-ondergrond warmer kan worden dan oorspronkelijk door de fabrikant van het voertuig bedoeld. Eventuele schade die achteraf door bijvoorbeeld warmteontwikkeling op de ondergrond uitgeoefend worden zijn voor eigen risico. Wij geven daarom geen enkele garanties op vervolgschade, voorkomend uit invloeden die wrapfolie op de ondergrond zou kunnen hebben.
10. Het wrappen en beplakken van aanhangwagens en gesloten bakwagens is voor eigen risico. Door het gebruik van de diverse soorten plaatmateriaal bij deze type voertuigen kunnen wij niet bepalen of deze standaard geschikt zijn voor beletteringen of een wrap.
11. Door het tinten van ramen kunnen reeds aanwezige, nagenoeg onzichtbare beschadigingen, zichtbaar worden.
12. Op de wrapfolie zit fabrieks- kleurgarantie. Wij nemen deze 1 op 1 over van de fabrikant van deze folie en u krijgt dezelfde kleurgarantie als wij
13. In gemonteerde wrapfolies kunnen minuscule vervuilingen (al dan niet in of op de lak of folie zelf) zichtbaar worden. Deze zijn nooit 100% te voorkomen en vallen onder de eigenschappen van montage van deze soort folies.
14. Op de montage van wrapfolie zit 1 jaar garantie. Mits u de wrap netjes onderhoud en normaal gebruikt. Verkeerd onderhoud, hoge drukspuit te dichtbij, slecht wassen, intrekken van vogelpoep en dergelijke is herkenbaar en daardoor vervalt de montage- en kleurgarantie. Uitgezonderd van montage garantie zijn: instapstijlen en dorpels, binnenkant- onderkant- en kopse kanten autoportieren
15. PPF folies worden over de lak geplakt en alle eventuele krasjes, pitje, puntjes en dergelijke kunnen door de eigenschappen van deze folie uitvergroot worden en derhalve in beter zichtbaar worden
16. Door de montage van wrap- en PPF folies kunnen minuscule vervuilingen (al dan niet in of op de lak of folie zelf) zichtbaar worden. Deze zijn nooit 100% te voorkomen en vallen onder de eigenschappen van montage van deze soort folies.
17. Op montage van de PPF folie zit garantie op vergeling, bubbels van lucht, scheuren van de folie en coatinglaag van de folie en delamineren. Mits bij de garantieclaim de originele garantie / installatiekaart getoond kan worden. Samen met de factuur op naam waarbij de garantie niet overdraagbaar is.

AANVULLENDE VOORWAARDEN
1. De door STICKERLAND opgegeven afleveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Indien het Product niet binnen 30 dagen na bestelling geleverd is, is Koper in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
2. De overeengekomen garantie geldt niet voor de hechting van de Productien indien deze niet door STICKERLAND (of 1 van haar medewerkers) zijn aangebracht.
3. Indien een product bij het in ontvangst nemen een gebrek vertoond, dient men dat direct en vóór montage aan Stickerland door te geven. Garanties op gebreken vervallen automatisch indien men het product met gebrek tóch gebruikt / aanbrengt.
4. De Koper dient aan te tonen dat de Producten binnen de garantietermijn een gebrek vertonen, waarbij geldt dat de Koper slechts vervanging van de Producten of ontbinding van de koopovereenkomst kan vorderen indien de Koper aantoont dat de Producten zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging van de Producten of ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigen.
5. De garantie van de Producten beperkt zich slechts tot de vervanging van de Producten en eventueel het opnieuw aanbrengen (indien de Producten door STICKERLAND zijn aangebracht). Onder de garantie vallen niet de kosten en risicos voor het verwijderen van de Producten danwel schade voortvloeiend uit het verwijderen of verkeerd gebruik van de Producten.
6. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren en er reeds een betaling heeft plaatsgevonden zal STICKERLAND het totale aankoopbedrag inclusief eventuele spoedkosten en verzendkosten MINUS 10 euro administratie- en annuleringskosten overmaken via hetzelfde betaalmedium als de oorspronkelijke betaling.
7. STICKERLAND staat uitdrukkelijk niet in voor haar aanbevelingen of adviezen terzake van het gebruik van de Producten.
8. Een bestelling is niet meer te annuleren indien de status nog niet is veranderd na het plaatsen van uw order. Zodra de status van uw order veranderd naar -IN PRODUCTIE- of -INPAKKEN- zijn we in een fase van productie en orderverwerking dat uw order niet meer te annuleren is.

 

Copyright, merkrecht en gebruik beeldmerken
1. De website van Stickerland toont logos en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Koper verklaard dat bij het plaatsen van een bestelling Koper goedkeuring
heeft van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen.
2. De producten aangeboden op deze website geven slechts onze collectie en mogelijkheden weer.
3. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
4. Iedere order wordt speciaal op verzoek van de Koper geproduceerd en kan derhalve niet geretourneerd worden. Ieder product wordt geproduceerd volgens specifieke eisen en wensen van de koper.
5. STICKERLAND gaat ervan uit dat de Koper die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, Koper hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk.
6. STICKERLAND zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de Koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de Koper.
7. STICKERLAND is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door Koper bestelde logos / beeldmerken.
8. STICKERLAND produceert enkel Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de Koper.

 

ZICHTTERMIJN EN RETOURREGELS
Volgens de wet Kopen op afstand heeft de koper recht van retour op artikelen, besteld via het internet.
Een uitzondering hierop zijn artikelen die op maat en op specificaties van u (de klant) gemaakt zijn.
Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is (bv producten die niet conform uw wensen gemaakt zijn) geldt een zichttermijn van 14 dagen. Daardoor heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Stickerland zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Stickerland geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht moet u vooraf contact met ons opnemen via het online formulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.